Zwroty towarów i reklamacje

Adres do zwrotów i reklamacji

Marcin Gola "Shaky GSM"

28-300 Jędrzejów

ul. Słowackiego 8

UWAGA! ZANIM ZAMONTUJESZ EKRAN!

Żadna folia zabezpieczająca nie może zostać zerwana do momentu całkowitej pewności, że wyświetlacz pokazuje prawidłowy obraz a dotyk działa idealnie na całej powierzchni.

Każdy zakupiony wyświetlacz LCD musi zostać DOKŁADNIE sprawdzony przez kupującego (minimalnie 10min testów) PRZED trwałym ZAMONTOWANIEM go w telefonie. Należy wyłączenie zainstalować TAŚMY LCD odpowiedzialne za funkcje dotyku i obrazu wyświetlacza. Nie wolno montować innych elementów, typu: kamera, przycisk home, głośnik itp. dopóki nie mamy pewności, że ekran jest w pełni sprawny! 

Nie ma absolutnie żadnego problemu ze zwrotem LCD, który jest w stanie identycznym w jakim klient go otrzymał.

Wszelkie reklamacje z tytułu uszkodzeń mechanicznych, PLAM, PRZEBARWIEŃ oraz PASKÓW na LCD po zerwaniu folii zabezpieczających lub po montażu będą ODRZUCANE. 

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 Podstawą zwrotu w przypadku wyświetlaczy jest dowód zakupu oraz nienaruszona plomba gwarancyjna. 

 Zakupiony towar przed montażem należy sprawdzić "na krótko". Zwroty towarów niosących ślady montażu(zerwane folie zabezpieczające itp.,  będą odrzucane. Każdy przedmiot jest sprawdzany przed wysyłka. 

 Uwaga ! Nie Odbieramy Przesyłek Pobraniowych!

Wszelkie wady muszą być zgłaszane niezwłocznie po ich wykryciu! 

OKRES TRWANIA GWARANCJI

- Na towary nowe okres gwarancji wynosi 12 miesięcy

- Na towary używane okres gwarancji wynosi 3 miesiące (wyświetlacze refabrykowane, z demontażu itp.)

- Na baterie / akumulatory okres gwarancji wynosi 6 miesięcy

 

PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI:  

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 roku od daty doręczenia mu Towaru, i w tym terminie zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzonej wadliwości towaru i zgłoszonym w związku z tym żądaniu.

2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

3. Warunkiem koniecznym, aby Sprzedawca rozpatrzył reklamację jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego Towaru lub Towarów wraz z dowodem zakupu. 

4. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem katemedianet@gmail.com, lub w formie pisemnej na adres:  28-300 Jędrzejów  ul. Słowackiego 8  za pośrednictwem operatora pocztowego. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,  - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

5. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 

6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki. 

7. W przypadku uznania reklamacji Klienta za zasadną – Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany produkt na wolny od wad, a jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

8. Jeżeli Klient będący Konsumentem reklamował Towar i zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.  Podstawą reklamacji w przypadku wyświetlaczy jest dowód zakupu.

RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU 

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne rzecz sprzedanej (rękojmia), w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn.zm.). 

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). 

3. Działanie siły wyższej wyklucza odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży w całości lub części. 

4. Za siłę wyższą wskazaną w ust. 3 powyżej uważa się wydarzenia, na które Strony nie mają wpływu, które nie są wynikiem niedopatrzenia lub błędu Stron i które są nie do przewidzenia, między innymi: wypadki komunikacyjne, przypadki utraty zdrowia, ciężką chorobę, kataklizm, akty władzy, pożar, powódź, itp. Strony zobowiązują się niezwłocznie zawiadamiać się wzajemnie o wystąpieniu przypadków siły wyższej i jej przyczynach, przedstawiając stosowną dokumentację, potwierdzającą zaistnienie zdarzenia, jak również niezwłocznie podjąć działania zmierzające do przeciwdziałania jej skutkom. 

5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 

6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni albo w tym terminie powiadomić Klienta, że nie uznaje zgłoszonej reklamacji. 

8. Wykonując uprawnienia, o których mowa w treści niniejszego paragrafu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, załączając szczegółowy opis wady Towaru. Towar należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy 28-300 Jędrzejów ul. Słowackiego 8 wraz z opisem wady Towaru. W przypadku zasadności reklamacji, koszty przesyłki Towaru pokrywa Sprzedawca. 

9. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami - na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014r., poz. 121) - strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

Uwaga ! Nie Odbieramy Przesyłek Pobraniowych !  

Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji w związku z ustawą o prawach konsumenta art. 12 ust. 1 pkt 21 za pośrednictwem internetowego systemu roztrzygania sporów - platformy ODR  https://ec.europa.eu/consumers/odr  

Zwrot towaru

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 Podstawą zwrotu w przypadku wyświetlaczy jest dowód zakupu oraz nienaruszona plomba gwarancyjna. 

 Zakupiony towar przed montażem należy sprawdzić "na krótko". Zwroty towarów niosących ślady montażu(zerwane folie zabezpieczające itp,  będą odrzucane. Każdy przedmiot jest sprawdzany przed wysyłka. 

Formularz zwrotu do wypełnienia (formularz proszę załączyć do paczki lub przesłać pocztą elektroniczną)

ZWROT REKLAMACJA

  • Zarejestruj się

Rejestracja

Posiadasz konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło